• ระยะเวลาเรียน
    ตลอดหลักสูตร

  • 6

    เดือน
  • (840 ชั่วโมง)

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งเป็นภาคทฤษฏี 3 เดือน
และภาคปฏิบัติอีก 3 เดือน

“ หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ”

  • จบแล้วมีงานทำเลย
  • โรงเรียนอยู่ในโรงพยาบาล
  • สอนโดยแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน (840 ชม.)

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 เดือน (420 ชม.)

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 เดือน (420 ชม.)

*** ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบ ***

ปฐมนิเทศนักเรียน NA รุ่น 30

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 30 โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ พร้อมคณะผู้บริหาร(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูนักเรียน NA รุ่น 29

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา...(อ่านต่อ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน NA รุ่น 27-28

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เป็นประธานจัดงานพิธีมอบระกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รุ่น 27,28(อ่านต่อ)

พิธีไหว้ครูของนักเรียน NA รุ่น 28

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา.(อ่านต่อ)