ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” รุ่น 39

  กำหนดการรับสมัคร “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” รุ่นที่ 39 ( ภาคปกติ )
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี ( ทั้งเพศหญิงและเพศชาย )
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม 
  4. ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
หลักฐานการสมัครเรียน
  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป) 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 2 ชุด 
  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด 
หมายเหตุ 
  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 74 / 5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
     โทร. 1792 กด 3 หรือ 02 - 4417899  ต่อ 1703 , 1704 
  2. อาจารย์ที่สามารถติดต่อได้ 
     - อาจารย์ จีรยุ โทร 090-9755574                                      
     - อาจารย์ รุณิศชนก โทร 090-4644599
 
เปิดรับสมัคร: กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 
ตรวจร่างกาย : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 
ลงทะเบียนชำระเงินค่าเรียน : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 
ปฐมนิเทศ : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

มกราคม
ปี 2561

ก.ค.

3

2561

เปิดรับสมัคร NA รุ่น 39

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

ก.ย.

14

2561

ตรวจร่างกาย NA รุ่น 39

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

ก.ย.

14

2561

ลงทะเบียนชำระเงินค่าเรียน รุ่น 39 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

 ต.ค.

1

2561

ปฐมนิเทศ NA รุ่น 39

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561