ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” รุ่น 37

กำหนดการรับสมัคร “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” รุ่นที่ 37 ( ภาคปกติ )
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี ( ทั้งเพศหญิงและเพศชาย )
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม 
  4. ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
หลักฐานการสมัครเรียน
  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป) 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 2 ชุด 
  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด 
หมายเหตุ 
  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 74 / 5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
     โทร. 1792 กด 3 หรือ 02 - 4417899  ต่อ 1703 , 1704 
  2. อาจารย์ที่สามารถติดต่อได้ 
     - อาจารย์ จีรยุ โทร 090-9755574                                      
     - อาจารย์ รุณิศชนก โทร 090-4644599
 
เปิดรับสมัคร:  มกราคม - 28 กุมพาพันธ์ 2561 
ตรวจร่างกาย : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ลงทะเบียน - ชำระค่าเรียน : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ปฐมนิเทศ : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00น. (ชุดนักเรียน)

มกราคม
ปี 2561

ก.พ.

28

2561

เปิดรับสมัคร NA รุ่น 37

ตั้งแต่เดือน มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

มี.ค.

2

2561

ตรวจร่างกาย NA รุ่น 37

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

มี.ค.

2

2561

ลงทะเบียน/ชำระค่าเรียน NA รุ่น 37

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.

มี.ค.

5

2561

ปฐมนิเทศ NA รุ่น 37

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. (ชุดนักเรียน)

มี.ค.

5

2561

เปิดภาคเรียน รุ่น 37 (หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ( เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)