รู้จักโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

เกียรติยศชื่อเสียง / จุดเด่น ของโรงเรียน รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียนที่ได้รับ
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา  ได้รับการประกันคุณภาพดังนี้

    1. ระบบประกันคุณภาพในระดับดีเด่น  ปี 2552
    2. ระบบประกันคุณภาพในระดับดีมาก  ปี 2555
    3. ระบบประกันคุณภาพในระดับดีมาก  ปี 2558

*  ได้รับการรับรองใหเป็นศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ระดับที่ 1 – 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี*