รู้จักโรงเรียน

คณาจารย์

     โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดสอน มากว่า ๒๐ ปี โดยคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ ใช้เวลาเรียนน้อย คุณภาพสูง มีงานทำทันที คณะแพทย์ พยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเปิดการเรียน การสอนหลักสูตร “ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริง สามารถนำ ความรู้ไปทำงานได้จริง

อ.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.นพ.วัถลภ อนันต์โรจน์วงศ์ คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

พญ.ฉันร์นลิน หงษ์ดำเนิน คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.วรรณดี อ่อยแย้ม คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.นภาภรณ์ ถาวรสวัสดิ์ คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ภก.อนุชิต เสริมหัตถกิจ คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.รุณิศชนก มูลวงษ์ คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.จีรยุ ยอดใจ คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อ.ประภาพรรณ รื่นภาค คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ