ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา


กำหนดการรับสมัคร “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” รุ่นที่ 38 ( ภาคปกติ )
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี ( ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ) 
  2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม 
  4. ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 

หลักฐานการสมัครเรียน
  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 2 ชุด
  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด

หมายเหตุ
  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 74 / 5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
     โทร. 1792 กด 3 หรือ 02 - 4417899  ต่อ 1703 , 1704
  2. อาจารย์ที่สามารถติดต่อได้
     - อาจารย์ จีรยุ โทร 090-9755574                                     
     - อาจารย์ รุณิศชนก โทร 090-4644599

มีนาคม
ปี 2562

มี.ค.

31

2562

ตรวจร่างกาย NA รุ่น 40

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.

มี.ค.

31

2562

ลงทะเบียน/ชำระค่าเรียน NA รุ่น 40

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.

มี.ค.

31

2562

ปฐมนิเทศ NA รุ่น 40

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. (ชุดนักเรียน)