รู้จักโรงเรียน

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาเป็นโรงเรียนในเครือ ของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมี 4 โรงพยาบาล คือ

   เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่ มีความรู้ในการเป็นผู้ช่วยทางการพยาบาล โดยในครั้งแรกสามารถผลิตนักเรียนได้ 32 คน

   หลังจากนั้นได้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและได้รับการบรรจุเป็น พนักงานของ โรงพยาบาลทั้งหมด ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบันเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล อายุมีมากขึ้น และตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาได้มีการอบรม พนักงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมดกว่า 1,000 คน และได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรใน เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ รวมถึงสถานบริบาล และห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่างๆ

   โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตร "พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล" ระยะเวลาเรียน 6 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งมีความพร้อม ทั้งอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาลและอาจารย์ในสาขาต่างๆ พร้อมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ที่ร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนอย่างดี มีที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อน โดยอาคารเรียนตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 7 มีอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่รหัสที่คอยให้คำแนะนำด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

  1. 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ช่วยทางการพยาบาล ได้อย่างถูกต้อง
  2. 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงเข้าใจธรรมชาติของแต่ละวัยและเข้าใจ ธรรมชาติ
  3. 3. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน ที่ต้องการบุคลากร ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การบริการ ดูแลผู้ป่วย
  4. 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะ ที่ถูกต้อง ไปประกอบวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของโรงเรียน

พัฒนาคนเก่ง คนดี สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ชั้นนำในการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ