หลักสูตร

วิธีการสมัครเรียน

เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

โทร. 1792

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โทร. 02 441 6999

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

โทร. 034 826 708-29

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกธุรการโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โทร. 02 441 7899 ต่อ 1703, 1704

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี ( ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ) 
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 • ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 2 ชุด 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ชุด 

วุฒิบัตรที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ 1 ฉบับ
 • ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ ( Transcript )
 

หมายเหตุ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 74 / 5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 1792 กด 3 หรือ 02 - 4417899 ต่อ 1703 ,1704 
 • อาจารย์ที่สามารถติดต่อได้ 1. อาจารย์ จีรยุ โทร 090-9755574  2. อาจารย์ รุณิศชนก โทร 090-4644599