หลักสูตร

หลักสูตร

เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการเรียนเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือนและ ฝึกภาคปฏิบัติ 3 เดือน รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง เมื่อผู้เรียนเรียนจบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วจะได้รับการบรรจุงานในโรงพยาบาลทันที

เมื่อเรียนจบภาคทฤษฎิแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยนักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนและฝึกภาคทฤษฎีมาใช้ฝึกงานในหลากหลายแผนก

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน (840 ชม.)