แกลเลอรี่

ร่วมจัดกิจกรรม ดูและและใส่ใจ ปลูกจิตสำนึกในการเตรียมพร้อมทำงานกับเด็กๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 18 รูป